Proiectare

>2.000 lei fără TVA, prețul minim este pentru un obiectiv cu cerințe minime de securitate, în București sau localitățile învecinate. Include deplasarea la obiectiv, realizarea proiectului, copie hard și copie electronică. În general prețul proiectului depinde de complexitatea obiectivului, de gradul de securitate prevăzut, de locul și accesibilitatea obiectivului, de dotarile cerute de beneficiar.

Descriere

Proiectul avizat de IGPR este obligatoriu pentru anumite categorii de obiective: instituții de interes public, instituții de creditare, unități postale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unități cu activități cu bijuterii din metale sau pietre prețioase, magazine de arme și muniții, stații comercializare carburanți/combustibili, săli exploatare jocuri de noroc, centre de procesare valori, casierii furnizori și servicii de utilități, depozite cu bunuri de valoare mai mare de 10.000 EUR. Proiectul are la baza Analiza de Risc la Securitate Fizică, întocmită de un expert autorizat și legislația în vigoare privind paza și protecția persoanelor și bunurilor (Legea 333/  2003 si HG 301/2012).

Pentru realizarea proiectului beneficiarul furnizează toate datele necesare (analiza de risc, proiect de arhitectură pentru locație, date tehnice ale instalațiilor electrice și de iluminat, datele firmei etc.).

Contact persoana autorizată pentru analiza de risc:  ancamironiuc@yahoo.com

Extras din Legea 333/2003 si HG301/2012:

“Proiectarea aplicațiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracției se realizează în scopul asigurării detecției și semnalizării pătrunderii neautorizate, restricționării accesului, supravegherii video și înregistrării imaginilor din zonele de interes, precum și al transmiterii semnalelor către dispeceratele de monitorizare. “

“Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracției se întocmesc în mod obligatoriu pentru obiectivele care sunt supuse avizării poliției, iar elaborarea acestora se face cu respectarea cerințelor tehnice minime stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. “

“În situația în care sistemul necesită modificări ca urmare a reconfigurării sau a schimbării destinației spațiilor, în sensul diminuării numărului componentelor prevăzute în proiectul avizat inițial, beneficiarul depune la unitatea de poliție proiectul adaptat pentru eliberarea unui nou aviz. “

“Structura-cadru a proiectului tehnic este următoarea:  a)date generale, în care se precizează denumirea, titularul, obiectul de activitate și adresa obiectivului, precum și elaboratorul proiectului;  b)descrierea generală a lucrărilor, în care se menționează amplasamentul obiectivului, subsistemele componente, amenajările și elementele mecanofizice existente, sursele de alimentare cu energie electrică și rețele de comunicații disponibile;  c)memorii tehnice pentru fiecare subsistem component, prin care se justifică modul în care soluțiile tehnice alese răspund cerințelor cadrului legal, în concordanță cu concluziile analizei de risc la securitate fizică;  d)caietele de sarcini pentru execuția lucrărilor, procurarea materialelor și echipamentelor, recepții, teste, probe, verificări, puneri în funcție și exploatarea subsistemelor. Prin caietele de sarcini se descriu elementele tehnice și calitative menționate în piesele desenate, se prezintă informații, precizări și prescripții complementare planșelor, se detaliază caracteristicile și calitățile materialelor folosite, se descriu lucrările care se execută, calitatea și modul de realizare, se stabilesc responsabilități pentru calitățile materialelor și ale lucrărilor, se prevăd măsurile și responsabilitățile privind exploatarea și buna funcționare a sistemelor. Caietele de sarcini cuprind breviarele de calcul prin care se justifică dimensionarea echipamentelor și a elementelor componente, nominalizează planșele aferente proiectului, descriu execuția lucrărilor, stabilesc standardele europene sau naționale de profil, normativele și alte prescripții care trebuie respectate la materiale și execuție, precum și condițiile de recepție;  e)listele cu cantitățile de echipamente și materiale, care cuprind denumirea, tipul, cantitatea, producătorul și furnizorul;  f)tabelul de descriere a zonelor protejate, care va preciza elementul de detecție alocat, indicativul alocat elementului, care trebuie să coincidă cu cel utilizat în planșele desenate, partiția din care face parte, zona protejată și modul de programare a zonei;  g)fișele tehnice ale echipamentelor din componența fiecărui subsistem;  h)piesele desenate, care cuprind:  1.planșa de încadrare în zonă, în care se nominalizează și străzile adiacente;  2.planșe distincte pentru fiecare subsistem component, întocmite la o scară convenabilă, în care se figurează amplasarea fiecărui echipament și element component, utilizând simboluri standardizate sau de firmă, traseele de cabluri aferente subsistemelor, precum și tabloul de alimentare cu energie electrică. “